Józef Gazda
Józef Gazda urodził się 4 marca 1941 r. we Wrocance koło Krosna na Podkarpaciu.

W latach 1959-1965 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa i grafiki pod kierunkiem prof. Wacława Taranczewskiego.

W roku 1965 uzyskał dyplom magistra sztuki. Równocześnie ukończył (z wyróżnieniem) Studium Pedagogiczne przy ASP w Krakowie.

W roku 1965 zamieszkał w Rzeszowie. W tym samym roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

W latach 1966-1972 pełnił funkcję kierownika Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

W latach 1965-1980 współpracował z PP Pracownie Sztuk Plastycznych opracowując projekty i realizując liczne prace z zakresu sztuki użytkowej.

W roku 1980 podjął pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie w charakterze nauczyciela rysunku i malarstwa.

W latach 1985-1993 pełnił funkcję wicedyrektora LSP.

W 1998 r. został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu.

Od czasu ukończenia studiów bierze udział w licznych wystawach i konkursach plastycznych.

Wystawy indywidualne: 

   

1979 r. - Wystawa Grafiki - Klub Biura Wystaw Artystycznych, Rzeszów 

2004 r. - Wystawa Malarstwa - Galeria w Podwórzu, Rzeszów 

             - Wystawa Malarstwa - Galeria „Domu Polonii", Rzeszów 

2005 r. - Wystawa Malarstwa - Galeria SCK, Mielec 

             - Wystawa Malarstwa - „Salon Kulturalny" Restauracji „Wiedeńska", Przemyśl 

2006 r. - Wystawa Malarstwa - Aula Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów 

             - Wystawa Malarstwa - Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Jarosław

2007 r. - Wystawa Malarstwa - Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów

2008 r. - Wystawa Malarstwa - Pałac Sztuki, Kraków;

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień — między innymi: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, 

Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie plastyki, 

Nagrody artystycznej im. Zbigniewa Jana Krygowskiego, I i II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę Artystyczną. 

Wyróżniony dwukrotnie tytułem „ Zasłużony Działacz Kultury”.

Nagrody i wyróżnienia:   

   - l Nagroda w Plebiscycie na „Grafikę Roku”: Rzeszów 1968 r., 

   - I Nagrody w konkursach na „Grafikę Miesiąca": Rzeszów, styczeń, maj 60 

   - Wyróżnienie w konkursie malarskim „Obraz Kwartału": Rzeszów 1968 r. 

   - I Nagroda i wyróżnienie w konkursie na godło „Bieszczadów" Rzeszów 69 

   - Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Jesienne Konfrontacje" Rzeszów 1969 r., 

   - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym VI Festiwalu Artystycznego Ziem Zachodnich i Północnych „Wiosna Opolska": Opole 70, 

   - l Nagroda w konkursie „Obraz Kwartału”: Rzeszów 1971 r. 

   - Nagroda Wojewody Rzeszowskiego za zestaw prac na wystawie „Kobieta w Sztuce": Rzeszów 1976 r. 

   - Nagroda i Wyróżnienie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w konkursie „Grafika Roku": Rzeszów 1976 r. 

   - I i II Nagroda w „Ogólnopolskim Konkursie Otwartym na Grafikę Artystyczną: Łódź 1977 r. 

   - II Nagroda za grafikę w „ V Salonie Okręgowym”: Rzeszów 1977 r. 

   - Wyróżnienie w konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek Roku" Rzeszów 1977 r., 

   - II Nagroda w III Okręgowej Wystawie Grafiki Artystycznej: Rzeszów 1978r- 

   - Nagroda i Wyróżnienie w „Ogólnopolskim Konkursie na Exlibris” Rawicz 80 

   - Wyróżnienie za obraz w konkursie „Obraz, Grafika< Rysunek Roku" Rzeszów 1992 r. 

   - Nagroda Ministra Kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia, dydaktyczne i 

   Wychowawcze 1991 r. ' I Nagroda za zestaw prac malarskich w konkursowej „Wystawie 

   Środowiska Rzeszowskiego - Nagroda Wojewody Rzeszowskiego; 

   Rzeszów 1993 r., 

   - III Nagroda za prace malarskie w konkursie „Obraz, Grafika Rysunek Roku" Rzeszów 1995 r. 

   - Wyrodnienie w konkursie „Obraz, Grafika Rysunek Roku" Rzeszów 1997 r., 

   - III Nagroda –za zestaw prac malarskich w wystawie konkursowej „Obraz, Grafika Rysunek Roku" Rzeszów 1998 r. 

   - Nagroda Miasta Rzeszowa w dziedzinie Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w plastyce, Rzeszów 1999r, 

   - Nagroda Artystyczna im. Zbigniewa Jana Krygowskiego - Rzeszów 2004 r. 

   - Wyróżnienie przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem „Zasłużony Działacz Kultury" -2005 r. 

   - Wyróżnienie w ogólnopolskim ”Biennale Malarstwa”, „Ogrody 2006” –Wałbrzych 2006

Prace artysty znajdują się w zbiorach i kolekcjach w kraju oraz za granicą (USA, Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Słowacja, Ukraina).

Artysta uczestniczy w aukcjach dzieł sztuki - między innymi: 

Aukcjach Polskiego Malarstwa Współczesnego W Nowym Jorku organizowanych przez Pana Wiesława Ochmana, 

Aukcjach Towarzystwa Pomocy im. Św.Brata Alberta „Bliźniemu Swemu”.


Józef Gazda należy do pokolenia nowoczesnych polskich kolorystów, a także do nieformalnej grupy współczesnych kolorystów rzeszowskich.  

W obrazach Gazdy dokonuje się nowa interpretacja malarskich dokonań poprzedników, eksperymentów Cybisa, Taranczewskiego, Rudzkiej - Cybisowej, Nachta Samborskiego lub Rzepińskiego. 

Jego malarstwo to ponadczasowy dialog z dawnymi i nowoczesnymi mistrzami koloru. 

  

Gazdę – kolorystę cechuje upodobanie do barw chromatycznych, tworzy  charakterystyczne dla siebie  zderzenia barwne, gdzie  zimne zielenie tożsame są z żółcieniami lub błękitami, a w strefie barw ciepłych czerwienie jawią się nierzadko jako oranże, brązy i fiolety. Kolorystyczną atrakcyjność plam barwnych celowo potrafi zmącić czy złamać.

Piękno malarstwa Józefa Gazdy, charakteryzuje się tym, że artysta poprzez cierpliwą oraz wytrwałą obserwację świata i światła potrafi uchwycić i przenieść na obraz uniwersalne piękno dnia powszedniego, które jest często przez Nas niezauważalne.

Obrazy Gazdy -  można cytować Boznańską: ,,...są prawdą, są uczciwe (..) nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi. Są ciche i żywe...''.

Biogram sporządzony na podstawie strony www.gazda.rhh.pl oraz Wikipedii i recenzji dostępnych na innych stronach www.

–––

Józef Gazda was born on March 4, 1941 in Wrocanka near Krosno in Podkarpacie Province.

In 1959-1965 he studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, in the department of painting and graphics under the guidance of prof. Wacław Taranczewski.

In 1965 he obtained a master's degree in art. At the same time, he graduated (with honors) the Pedagogical Studies at the Academy of Fine Arts in Krakow.

In 1965 he settled in Rzeszów. In the same year he became a member of the Polish Painters Artists’ Union.

In the years 1966-1972 he was the head of the Art Exhibitions Office in Rzeszów.

In 1965-1980 he cooperated with PP Studio of Fine Arts developing projects and executing numerous works in the field of applied art.

In 1980, he started to work at the State Secondary School of Fine Arts in Rzeszów as a teacher of drawing and painting.

During the years 1985-1993 he was the deputy director of SSFA.

In 1998 he became a member of the Society of Friends of Fine Arts in Przemyśl.

Since the graduation he has participated in numerous art exhibitions and competitions.

Individual exhibitions:

   

1979 - Graphic Exhibition - Club of Art Exhibitions Office, Rzeszów

2004 - Exhibition of Painting - Gallery in Podwórz, Rzeszów

           - Exhibition of Painting - Gallery of "Polonia Home”, Rzeszów

2005 - Exhibition of Painting - SCK Gallery, Mielec

             - Exhibition of Painting - "Cultural Salon" of the "Wienska" Restaurant, Przemyśl

2006 - Painting Exhibition - Hall of the School of Fine Arts, Rzeszów

             - Painting Exhibition - Gallery of the Municipal Center of Culture, Jarosław

2007 - Exhibition of Painting - Art Exhibitions Office, Rzeszów

2008 - Exhibition of Painting - Palace of Art, Kraków;

He is a laureate of many awards and honorable mentions - among others: Awards from the Minister of Culture and Art for outstanding didactic and educational achievements, Awards of the City of Rzeszów in the field of culture and art for outstanding artistic achievements in the field of fine arts, Zbigniew Jan Krygowski Artistic Award, first and second prize in the National Competition for Artistic Graphic.

Awarded twice with the title of „Meritorious Activist of Culture”.

Prizes and awards:


   - 1st Prize in the Plebiscite for "Graphic of the Year": Rzeszów 1968,

   - 1st Prize in competitions for "Graphic of the Month": Rzeszów, January, May 1960

   - Distinction in the painting competition "Picture of the Quarter": Rzeszów 1968.

   - First prize and distinction in the emblem competition of "Bieszczady" Rzeszów 1969

- Distinction in the National Exhibition of Painting "Autumn Confrontations" Rzeszów 1969,

   - Distinction in the National Graphic Competition of the 6th Artistic Festival of the Western and Northern Territories "Opole Spring": Opole 70,

   - l Award in the "Image of the Quarter" competition: Rzeszów 1971.

- Award of the Governor of Rzeszów for a set of works at the exhibition "Woman in Art": Rzeszów 1976.

   - Award and Distinction of the Department of Culture and Arts of the Provincial Office in Krosno in the competition "Graphics of the Year": Rzeszów 1976.

- 1st and 2nd Prize in the "National Open Competition for Artistic Graphic Art" Łódź 1977.

   - Second Award for graphics in the "V Regional Salon": Rzeszów 1977.

   - Distinction in the competition „Painting, Graphics, Drawing of the Year" Rzeszów 1977,

   - Second Award in the 3rd Regional Artistic Graphic Exhibition: Rzeszów 1978

- Prize and Honorable Mention in the "Polish Exlibris Competition" Rawicz 80

   - Distinction for the painting in the competition „Painting, Grafic, Drawing of the Year" Rzeszów 1992.

- Minister of Culture and Art Award for outstanding achievements, didactics and educative 1991

- First prize for a set of paintings in the competition „Rzeszów environment Exhibition” - Award of the Rzeszów Governor; Rzeszów 1993,

- 3rd prize for painting works in the competition „Painting, Grafic and Drawing of the Year" Rzeszów 1995.

- Distinction in the competition „Painting, Grafic and Drawing of the Year" Rzeszów 1997,

- III Prize - for a set of paintings at the competition exhibition „Painting, Grafic and Drawing of the Year" Rzeszów 1998.

- Award of the City of Rzeszów in the field of Culture and Art for outstanding achievements in art, Rzeszów 1999,

- Zbigniew Jan Krygowski Artistic Award - Rzeszów 2004.

- Distinction by the Minister of Culture and Art as the "Meritorious Activist of Culture" -2005

  - Distinction in the national "Painting Biennale", "Ogrody 2006" -Wałbrzych 2006


The works made by this artist are placed in many collections in Poland and abroad (USA, Italy, France, Germany, Austria, Slovakia, Ukraine).

The artist participates in the works of art auctions - among others:

Auctions of Polish Contemporary Painting in New York organized by Mr. Wiesław Ochman, Auctions of the Saint Brother Albert’s Aid Society "To Thy Neighbor."

Józef Gazda belongs to the generation of modern Polish colourists, as well as to an informal group of contemporary Rzeszów colourists.

In Gazda's paintings, a new interpretation of the painting achievements of his predecessors, experiments of Cybis, Taranczewski, Rudzka - Cybisowa, Nacht Samborski or Rzepinski is made.

His painting is a timeless dialogue with old and modern masters of color.

Gazda - the colourist is characterized by a liking for chromatic colors, creates characteristic just for him color collisions, where cold greens are identical to yellows or blues, and in the warm color zone reds often appear as oranges, browns and purples.

The colouristic attractiveness of colored patches he can disturb or broke.

The beauty of Józef Gazda's painting is characterized by the fact that the artist, through patient and persevering observation of the world and light, can capture and transfer to the image the universal beauty of everyday life, which is often unnoticeable by us.

Paintings painted by Gazda - you can quote with Boznańska words: "... they are true, they are honest (...) there is no pettiness in them, there is no mannerism, there is no sign. They are quiet and alive ... ''.

A biography based on the www.gazda.rhh.pl website, Wikipedia and reviews available on other websites.

Obrazy Artysty dostępne w Galerii WEDUTAJózef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 68 cm x 52 cm


Zapytaj o cenęJózef GazdaOil, plate

Dimensions: 68 cm x 52 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płótnie

Wymiary: 60 cm x 60 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil on canvas

Dimensions: 60 cm x 60 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płótnie

Wymiary: 60 cm x 50 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil on canvas

Dimensions: 60 cm x 50 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płótnie

Wymiary: 60 cm x 70 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil on canvas

Dimensions: 60 cm x 70 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 70 cm x 80 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 70 cm x 80 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 70 cm x 80 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 70 cm x 80 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 80 cm x 90 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 80 cm x 90 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 80 cm x 90 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 80 cm x 90 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 70 cm x 80 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 70 cm x 80 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płótnie

Wymiary: 72,5 cm x 65 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil on canvas

Dimensions: 72,5 cm x 65 cm


Ask for a price here
Józef Gazda


Olej na płycie

Wymiary: 80 cm x 66,5 cm


Zapytaj o cenę


Józef GazdaOil, plate

Dimensions: 80 cm x 66,5 cm


Ask for a price here